Untitled Document
       
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
small and smart 경영의 이해


경영
저자 : 한욱상 곽영식 이두희
정가 : 20,000원
출간일 : 2019/02/28
220면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-608-4
 
 
 
 
경영학의 이해 (제3판)


경영
저자 : 류태모 송경수 정동섭 정현우
정가 : 25,000원
출간일 : 2019/02/28
512면   |   46배판/양장
ISBN : 979-11-5730-607-7
 
 
 
 
21세기 글로벌시대의 기업경영


경영
저자 : 윤대혁 안춘복
정가 : 25,000원
출간일 : 2019/02/28
568면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-611-4
 
 
 
 
 
환대산업입문


경영, 관광/호텔/외식
저자 : 우경진
정가 : 24,000원
출간일 : 2019/02/28
356면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-610-7
 
 
 
 
 
창업론


경영
저자 : 송경수 류태모 장석인 정동섭 차윤석
정가 : 25,000원
출간일 : 2019/02/15
658면   |   46배판/양장
ISBN : 979-11-5730-602-2
 
 
 
 
시대 主人 삶을 택한 청년 12인의 창업 스토리


경영, 교양
저자 : 조규호
정가 : 12,800원
출간일 : 2018/11/11
290면   |   국판/반양장
ISBN : 979-11-86672-27-3
 
 
 
 
 
스토리 창업&창업가정신


경영
저자 : 유성은
정가 : 25,000원
출간일 : 2018/08/20
476면   |   크라운판/양장
ISBN : 979-11-5730-568-1
 
 
 
 
 
기술금융과 기술평가 실무


경영
저자 : 최정운 박수진 권세혁 최병주 권혁진 안도열 김진무 배병철 권세원 서명길 남기정
정가 : 36,000원
출간일 : 2018/03/30
492면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-86672-94-5
 
 
 
 
 
21세기를 선도하기 위한 경영학의 이해 (제2판)


경영
저자 : 변상우 전외술 배호영
정가 : 25,000원
출간일 : 2018/02/28
480면   |   46배판/양장
ISBN : 979-11-5730-547-6
 
 
 
 
창업경영론


경영
저자 : 김정수
정가 : 20,000원
출간일 : 2018/02/20
388면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-545-2
 
 
 
 
    1 2 3 4 5    
 
Untitled Document